layout-wrota-lipiec2014-tlo-pustakostka

zdrowie.

 

 

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

wrotapodkarpackie.pl

 

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

I. Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Do 31 sierpnia 2006 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 1. 43,00 zł na pierwsze i drugie dziecko;
 2. 53,00 zł na trzecie dziecko;
 3. 66,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się).  Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatki:
 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczegoprzysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 
  - 24 miesięcy kalendarzowych; 
  - 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. W przypadku gdy dochód rodziny na osobę w rodzinie nie przekracza 252 zł lub 291,50 zł. w przypadku dziecka niepełnosprawnego, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 100,00 zł na wszystkie dzieci. 
  Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
  - drugi z rodziców dziecka nie żyje;
  - ojciec dziecka jest nieznany;
  Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – przysługuje rodzinie wielodzietnej w wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – przysługuje miesięcznie w wysokości 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 70 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  - do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  - powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkaniaprzysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
  - w wysokości 80 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
  albo
  - w wysokości 40 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
 7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 90 zł na dziecko. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych, m.in. tego: kto może ubiegać się o świadczenia, w jaki sposób uzyskać świadczenie, kto wypłaca świadczenie, jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku oraz kiedy można składać wniosek, znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=292

II. Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny
 
Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144 zł miesięcznie i przysługuje:
 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Świadczenie pielęgnacyjne wynosi 420 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł. miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych, m.in. tego: kto może ubiegać się o świadczenia, w jaki sposób uzyskać świadczenie, kto wypłaca świadczenie, jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku oraz kiedy można składać wniosek, znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=292

III. Zaliczka alimentacyjna

Pomoc państwa w postaci zaliczki alimentacyjnej adresowana jest do dzieci uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli dziecko:
 1. jest wychowywane przez osobę samotnie wychowującą dziecko;
 2. jest wychowywane przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona;
 3. jest osobą uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.
Zaliczka alimentacyjna przysługuje:
 1. do ukończenia 18 roku życia,
 2. do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Zaliczka alimentacyjna oznacza kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej) osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji oznacza, iż w jej wyniku nie wyegzekwowano należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy;
Przyznawanie i wypłata zaliczek jest zadaniem administracji rządowej zleconym gminie. Zaliczki oraz koszty ich obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zaliczki alimentacyjnej, m.in. tego: komu przysługuje w jakiej wysokości, do kogo zgłosić się po zaliczkę, kto wypłaca zaliczkę, jakie jest postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresemhttp://www.mps.gov.pl/index.php?gid=312

background1

7.12__banerek_728x90NOWY.gif

mz logo

 

logo-nfz-rzeszow

 

nck-logo

 

rckk-logo

 ROPS banner 460

aktualizacja ppozp